Subjekti u poslovima osiguranja

Poslovi osiguranja su sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom, odnosno ugovora o neživotnom osiguranju. Četiri su glavna subjekta prilikom sklapanja ugovora: ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik i društvo za osiguranje.

Tko je Ugovaratelj osiguranja?
Ugovaratelj osiguranja je pravna ili fizička osoba koja s društvom za osiguranje sklapa ugovor o osiguranju. Plaćanjem premije osiguranja on može imati pravo na osigurninu ili može odrediti drugu osobu koja time stječe pravo na osigurninu.

Tko je Osiguranik?
Osiguranik je osoba iz ugovora o osiguranju čiji se život osigurava, odnosno osoba čija se smrt ili doživljenje uzima kao odlučujući događaj za obveze ugovornih strana. 

Tko je Korisnik osiguranja?
Korisnik osiguranja je osoba kojoj pripada pravo na osiguranu svotu ili na naknadu štete iz ugovora o osiguranju.

Tko pruža uslugu osiguranja?
Uslugu osiguranja pruža osiguratelj odnosno društvo za  osiguranje. Društvo za osiguranje je pravna osoba koja u Republici Hrvatskoj obavlja poslove životnog ili neživotnog osiguranja, koja ima odobrenje Agencije za obavljanje poslova osiguranja i upisana je u sudski registar nadležnog trgovačkog suda Ispišite stranicu